eBay a prokrastinace

V sérii eBay a prokrastinace se zabývá jakýmsi záznamem prokrastinace před muzikantskými inzertními servery.

„Již několik let se tímto plýtváním času intenzivně zabývám a pořizuji si printscreeny nejroztodivnějších fotografií bubenického náčiní v bizarních, často domácích prostředích obýváků, kuchyní a předzahrádek. Začal jsem se na věc dívat čistě vizuálně a našel v záznamech té banality zalíbení, podivnou poetiku a estetiku nechtěně ušmudlané prezentace předmětu k prodeji. Je to lehce schizofrenní činnost, často se přistihnu v tom pocitu, že vlastně nevím, jak se na inzerát zrovna dívám, jestli jen „chytám lelky“ se záminkou potřeby nákupu bubenických propriet, či jako vizuální umělec na lovu matérie.“ „Z původních fotografií si vybírám spíše momenty, které buď nedávají smysl už tím, jak jsou vyfotografovány nebo jim vynecháním nebo naopak přidáním jejich částí logiku vezmu.

In the eBay and Procrastination series he is dealing with record of procrastination in front of music advertisers.

“For a number of years I´ve been engaged intensively in this waste of time and I´ve been making printscreens of the most distorted photo of drum equipment in bizarre, often home-like living environments, kitchens and front gardens. I started to look purely visually on things and found in the records of that banality affection, strange poetics and aesthetics of the inadvertently smudged presentation of the subject for sale. It´s a slightly schizophrenic activity, I often find myself feeling like I do not know how I look at an ad, if I just “grab meadows” with the pretext of purchasing a drum property, or as a visual artist on the hunt for the matrix.” “From the original photographes I choose rather moments that either do not make sense as they are photographed or omitted or by adding parts of the logic I take.”